Statutul Partidului Naţiunea Română

 

Articolul. 1: Denumirea, forma juridică şi membrii

 

 1. Denumirea: Numele partidului este „Partidul Naţiunea Româna.”
 2. Denumirea prescurtată a Partidului este „PNRo„.
 3. Formă Juridică: Partidul Naţiunea Româna este o persoană juridică de drept public, constituită conform Legii Partidelor Politice, cu sediul central în Bucureşti, România.
 4. Obiective: Partidul Naţiunea Româna urmărește numai obiective politice conform Programului, Statutului şi Principiilor adoptate de partid;
 5. Membri: Partidul Naţiunea Româna este o grupare asociativă din persoane care aderă din proprie convingere la Programul, Statutul şi alte Principii ale partidului în dorinţa de a contribui la promovarea şi aplicarea lor în practică.

 

Articolul 2. Organizarea Generală a PNRo

 

 1. Organizarea Generală: PNRo este organizat şi structurat pe considerentul administrării individuale teritoriale, pe întreg teritoriul ţării, de la nivele locale, judeţene sau municipale până la nivel centralizat naţional.
 2. Diaspora: Pentru membrii cu domiciliul în afară graniţelor ţării funcţionează Organizaţia PNRo Diaspora cu sediul în municipiul Bucureşti.
 3. Filiale: Filialele PNRo din România vor fi înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice. Filialele din Diaspoara vor fi organizate în ţările care permit înfiinţarea şi activitatea lor.

 

Articolul 3. Structura Organizatorică Partidului

 

 1. Nivele de organizare:
 2. Structura internă a partidului are următoarele nivele de organizare:
 • celulele de votare;
 • comitetele de coordonare locale, comunale, orăşenești;
 • comitetele judeţene, municipale;
 • comitetul central de cordonare a judeţelor din întreagă ţară, Diaspora;
 • comitetul naţional.
 1. Relaţii între nivelele de organizare: Între nivele sunt relaţii de subordonare în conformitate cu prevederile acestui Statut fiecare nivel fiind autonom în cadrul competenţelor statutare şi a regulamentelor în viguare.
 2. Autonomia structurilor partidului: Principiul autonomiei este subordonat principiilor coordonării şi dialogului în cadrul respectivului nivel, între diverse niveluri, precum şi între acestea şi structurile executivului.
 3. Structuri de conducere: Pentru fiecare nivel există un organism de conducere şi coordonare colegial şi un organism de conducere şi de execuţie permanent. Modul de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţilor în organizaţiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii organizaţiilor locale, judeţene, municipale şi naţionale, aprobat de Conventia Naţională, la propunerea Biroului Politic Naţional.
 4. Principiile activităţii interne: Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii generale:
 1. libertatea de conştiinţa şi libertatea de exprimare a oricărui membru în cadrul nivelelor organizatorice ale partidului şi în afară mediului lui organizatoric în măsură în care opiniile respective nu contrazic deciziile şi hotărârile luate de organizmele de conducere ale partidului;
 2. libertatea accesului tinerilor, femeilor, persoanelor de vârsta a treia la orice funcţie aleasă sau numită în partid, cu sprijinul politic adecvat, pe baza competenţei, calificării, a integrităţii şi a activităţii prestate în partid, potrivit criteriilor referitoare la carieră politică şi de reprezentare minimă, stabilite de statutul partidului;
 • democraţia internă, toate deciziile şi hotărârile adoptându-se pe baza votului liber exprimat: hotărârile şi deciziile privitoare la persoane, se adopta, la toate nivelele, prin vot deschis, cu excepția celor care, potrivit legii partidelor politice și prezentului statut, se adoptă cu vot secret;
 1. solidaritatea membrilor în toate acţiunile decise de către partid;
 2. unitatea membrilor partidului;
 3. disciplină, responsabilitate şi fermitatea membrilor în respectarea şi aplicarea Statutului, Programului politic, regulamentelor, deciziilor şi hotărârilor adoptate de organismele partidului la toate nivelele;
 • integritatea şi transparenţă în procesul de recrutare, selecţie şi promovare a membrilor şi în procesele decizionale;
 • asigurarea exprimării şi dezbaterii, în cadrul organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţii la toate documentele sau acţiunile politice majore ce urmează să fie iniţiate de organismele de conducere ale partidului la nivel judeţean sau naţional;
 1. fiecare membru al partidului, indiferent de funcţia pe care o exercită în partid sau în afară acestuia, ori de tipul de organizaţie din care face parte, trebuie să activeze obligatoriu într-o organizaţie de celulă de votare;
 2. un membru al partidului poate ocupa cel mult două funcţii alese în organismele de conducere ale acestuia, dar nu la acelaşi nivel; vicepreşedinţii pe domenii specifice din Biroul Politic Naţional nu pot ocupa concomitent şi funcţia de preşedinte al unui Birou Politic Local.

 

Articolul 4. Membrii

 

Paragraf: a) Eligibilitate:

Poate să devină membru al PNRo orice cetăţean român cu drept de vot care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:

 1. adera la principiile şi valorile adoptate de PNRo şi doreşte să acţioneze pentru promovarea acestora;
 2. recunoaşte şi respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic şi toate documentele partidului, regulamentele aprobate pe bază şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
 • este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean integru, cu o bună reputaţie umană, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului;
 1. nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în legea partidelor politice.

 

           Paragraf: b) Restricţii:

O persoană nu poate deveni membru al PNRo dacă:

 1. a fost condamnată penal pentru infracţiuni de corupţie sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 2. îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
 3. promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă.

 

Paragraf: c) Dobândirea Calităţii de Membru:

Calitatea de membru al PNRo se dobândeşte ca urmare a deciziei Biroului Pplitic Local pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fişe personale, a unei declaraţii pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizaţiei locale pe rază căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă:

 1. Adeziunea, fişa personală şi declaraţia pe propria răspundere se pot depune şi electronic, în conformitate cu procedurile afişate pe site-ul partidului;
 2. Noii membrii complectează o fişa de evidenţă care se păstrează activ de către B PL primind şi legitimaţia de membru.
 • La dată depunerii cererii, BPL al organizaţiei locale respective face publica adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei şi invită candidatul să se prezinte în faţă BPL în prima şedinţa planificată. Pe baza cererii de adeziune, BPL decide prin vot cu privire la cererea de adeziune la partid;
 1. Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la dată înregistrării în Registrul General al Membrilor, înregistrare făcută în maximum 3 zile de la data validării cererii de adeziune.
 2. La nivel naţional va exista Registrul General al Membrilor PNRo ce va cuprinde toţi membrii partidului şi datele lor personale.
 3. Calitatea de membru fondator: Statutul de membru fondator se poate conferii unui membru cu activitate sustinută și deosebită în sprijnul partidului la propunerea oricărui membru semnatar al actului constitutiv, în termen de un an de la înfiinţarea partidului, prin aprobarea Biroului Politic Naţional.
 • Calitatea de membru de onoare se poate conferi oricărei persoane în viaţă, sau post

mortem, la propunerea oricărui membru fondator şi cu aprobarea Biroului Politic Naţional.

 • Pentru modul deosebit în care o persoană aleasă în funcţia de preşedinte al partidului, a acţionat pentru înfăptuirea Programului Politic, pentru respectarea Statutului şi pentru unitatea şi prestigiul partidului, Convenţia Naţională, la propunerea unui membru din Biroului Politic Naţional, poate atribui demnitatea de Preşedinte de Onoare al PNRo.
 1. Un membru este parte dintr-o singură celulă de votare a partidului.
 2. Transferul unui membru de la o celulă la alta se face în baza unei notificări scrise adresată de membru solicitant celor două celule de votare, conform regulamentului.
 3. În cazul fuziunilor dintre celule de votare, membrii sunt transferaţi automat şi fără nici o intervenţie scrisă a lor. Membrii îşi păstrează acelaşi statut referitor la vechime în partid.

 

Paragraf: d)Pierdera Calităţii de Membru:

Calitatea de membru a PNRo se pierde prin retragerea cetăţeanului, radiere sau excludere:

 1. Retragerea:
 • Are loc în baza şi la depunerea cererii scrise de demisie, expresie a voinţei liber exprimată de membru în cauză.
 • Cererea se va trimite către Biroul Politic Local de care apartine membrul demisionar pentru scoaterea din evidenţă, urmat de transmiterea la Registrul General al Membrilor. În cazul unei demisii cerute ca urmare a unui caz de conflict de interese, în situaţia revenirii în partid, că urmare a încetări conflictului de interese, se va recunoaşte vechimea anterioară datei demisiei;
 • Membrul care a solicitat retragerea, poate face cerere de reînscriere în partid în condițiile prevăzute de Statut, după trecerea unei perioade de timp de minimum un an calendaristic de la aprobarea efectivă a retragerii.
 1. Radierea:

Se face de drept, de către Biroul Politic Local, urmînd aceeași procedură ca și în cazul cererii de retragere, în următoarele cazuri:

 • neplata contribuției de membru pe perioada unui an calendaristic;
 • înscrierea într-un alt partid sau organizaţie politică;
 • susţinerea declarată public a unui alt partid sau adoptarea unei alte doctrine politice;
 • deces
 • condamnarea penală definitivă, pentru infracţiune săvârşită cu intenţie sau pentru corupţie;
 • interzicerea exercitării drepturilor politice şi cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • Excluderea:

Se hotărăște în conformitate cu prevederile din Statutul partidului în una din următoarele situații:

 • Neplata contribuțiilor stabilite în conformitate cu acest statut, în termen de 45 de zile de la scadență
 • Acceptarea unei funcții aleasă sau numită, publică sau politică, în afara partidului, într-o alta organizație politică, cu sprijinul acesteia
 1. Fără a afecta prevederile anterioare, orice membru cercetat penal este suspendat de drept din calitatea de membru PNRo;
 2. Achitarea sau reabilitarea membrului cercetat penal anterior, înlătură excluderea şi efectele ei, de drept.
 3. Excluderea se face în urma analizei unei sezizări scrise sau a unui raport prezentat spre aprobare către BPL, BPJ sau BPN urmînd urmatoarea procedură:
  • Se analizează motivul propunerii de sanctionare, validitatea lui
  • Membrii luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă;
  • Sancţiunea intră în vigoare din momentul ramânerii ei definitive;
  • Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către Biroul Politic Local, în fişa de evidentă a fiecărui membru, precum şi în Registrul Naţional a Membrilor al PNRo.

 

Paragraf: e) Drepturile membrilor:

Fără discriminări sau privilegii, membrii PNRo au o serie de drepturi enumerate mai jos. Orice limitare a acestor drepturi, în afara limitărilor impuse de legaislația în vigoare şi de acest statut, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a persoanelor implicate.

Drepturile membrilor PNRo sunt:

 

 1. să îşi exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor aleşi;
 2. să îşi exprime liber opiniile în afara mediului partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul Politic şi Statut şi nici deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;
 3. să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului şi a reprezentanţilor partidului în instituţiile publice, precum şi la orice informaţii relevante pe care partidul le deţine;
 4. să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din organizmele partidului sau pentru funcţiile din afară mediului partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, în condiţiile legilor, urmărind principiul competenţei şi profesionalismului, ale prevederilor prezentului Stătut şi ale regulamentului privind cariera politică;
 5. să participe la programele de formare politică organizate şi conduse de către partid;
 6. să se apere în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi regulamentelelor partidului;
 7. să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;
 8. să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai în interesul partidului;
 9. să promoveze iniţiative politice proprii prin dezbateri în organismele de activitate ale partidului;
 10. să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru al PNRo;
 11. să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de ale exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului.

 

Paragraf: f) Obligaţiile membrilor:

Fără discriminări sau privilegii, membrii PNRo au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte Statutul şi regulamentele prtidului, normele de integritate şi morală publice şi Codul Etic al partidului;
 2. să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
 3. să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul Politic, Programele Electorale, Programele de Guvernare atunci când este parte din guvern, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi toate documentele acestuia;
 4. să pună în practică, cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale partidului;
 5. să participe activ la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de către organismele de conducere ale partidului;
 6. să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale precum şi informaţiile pe care le deţin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
 7. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnați sau aleşi cu demnitate, competenţă şi cinste şi să pună în practică programele şi politicile publice asumate de partid;
 8. să îşi respecte obligaţiile financiale stabilite de organismele competente, faţă de partid;
 9. să nu nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări de poziţie care să contravină deciziilor şi hotărârilor organismelor statutare ale partidului;
 10. să respecte toate îndatoririle prevăzute în Stătut şi în regulamentele partidului;
 11. să aibă o conduită civică adecvată: să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul

comunităţii în care trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;

 1. să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organele competenţe, pentru a ocupa o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire;
 2. să se autosuspende din calitatea de membru în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legilor, pe durata îndeplinirii acesteia.

 

Paragraf: g) Sancţiuni cu privire la membrii:

În cazurile prevăzute de Statut si Codul Etic, membrilor PNRo li se poate aplica următoarele sancţiuni, după gravitatea faptei.

 1. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile pentru membri PNRo:
 1. atenţionare;
 2. avertisment;
 3. suspendarea pe un anumit termen, a unor drepturi sau prerogative, în interiorul mediului partidului, inclusiv din funcţiile deţinute;
 4. retragerea sprijinului politic pentru reprezentanţii partidului care deţin funcţii numite în administraţia publică locală şi centrală împotriva cărora a început urmărirea penală. Sancţiunea va fi aplicată de către forul de conducere competent cu privire la funcţia ocupată de către membrul în cauză;
 5. în cazul membrilor care ocupă funcţii de conducere în mediul partidului, suspendarea din funcţie se aplică de drept în cazul dispunerii măsurilor de arestare preventivă sau de arest la domiciliu, precum şi în cazul condamnării în primă instanţă. Această sancţiune se aplică şi membrilor care se află în situaţia descrisă la momentul adoptării prezenţelor prevederi. Biroul Politic Local al organizaţiei din care face parte persoana suspendată va constata acest lucru;
 6. suspendarea calităţii de membru, în cazul condamnării în prima instanţa de judecată: suspendarea se aplică de drept si se constată și se aplică de către Biroul Politic Local al organizaţiei din care face parte persoana condamnată;
 7. demiterea din funcţiile ocupate în structura partidului ca urmare a procedurii de urmărire penală;
 8. excluderea din partid.
 1. Sancţiunea excluderii unui membru al partidului se poate aplica în una din următoarele situaţii:
 1. a încălcat grav şi în mod repetat prevederile Statutului şi Codului Etic, aducând atingere valorilor şi principiilor stabilite prin Programul Politic al partidului;
 2. a încălcat deciziile şi hotărârile organismelor de conducere ale partidului aducând prejudicii unor obiective politice importante.
 1. Sancţionarea membrilor care nu ocupă funcţii la nici un nivel, în mediul său sau în afară lui, alese sau numite, se decide de către Biroul Politic Local pentru sancțiunile prevăzute la aliniatul i, ii, iii, si iv ale punctului 1 de mai sus, respectiv de către CCL la propunerea BPL pentru sanctiunile prevazute la aliniatul vii.
 2. Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în mediul său în afară partidului, alese sau numite, se decide de către BPL pentru sancțiunile prevazute la aliniatul i, ii, iii, si iv, respective de catre CCL sau BPJ prin hotarâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la aliniatul v, vi, si vii.

 

Paragraf : h) Procedura de Aplicare a Sancțiunilor

 1. Convocarea şedinţelor pentru acest scop se realizează în cel mult 30 de zile de la data propunerii sezizării Biroului Politic Local sau Județean.
 2. Decizia de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în termen de 5 zile de la adoptare;
 3. Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel județean, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște de catre BPJ, pentru sancțiunile prevăzute la aliniatul i, ii, respective de catre CDJ, la propunerea BPJ sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la aliniatul iii, iv, v, vi si vii.
 1. In astfel de situații CDJ se convoacă în cel mult 30 de zile la data propunerii
 2. Hotarirea de sanctionare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare
 1. Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi este Comisia de Apel Judeteana (CoAJ), care poate fi sesizată de cel sancționat în cel mult 10 zile de la primirea deciziei de sancționare. În temeiul sesizării, CoAJ este obligată să se pronunţe şi să comunice în scris, celui în cauză, decizia ei în cel mult 20 de zile de la sesizare. Decizia Comisiei de Apel Judeteană este definitivă.
 2. Sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese sau nimite la nivel național, cu excepția celor aleși la Convenţia Naţională, în interiorul sau în afara partidului, se hotărăşte prin votul membrilor Consiliului Naţional (CN) la propunerea BPN și se comunică celui in cauza, în scris, în cel mult 5 zile de la pronunțare.
 3. Instanța de apel este Curtea de Arbitraj, care, sezizată în cel mult 10 zile de la primirea hatărării de sancționare, este obligată să se pronunțe și să comunice celui în cauză, în scris, Soluția adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării. Soluția CA este definitivă.
 4. Sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese în CON se hotărăște prin votul membrilor CN, în urma unei propuneri a CDN, adoptate de către CN. În acest caz este convocata automat Convenția Națională Extraordinară.

Membrii luați în discuție spre a fi sancționați vor fi anunțați cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor și au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.

 1. După un an de la aplicarea sancțiunii, cu excepția sancțiunii menționate la paragraful d), aliniatul v, cel sanctionat poate solicita ridicarea sancțiunii primului organism care a hotărit sancționarea sa.
 2. Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism și nici aceluiasi, pe parcursul anului calendaristic respectiv.
 3. Sancțiunile și ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fișa de evidență a fiecărui membru și în Registrul Național al Membrilor PNRo.

 

Paragraf : i) PNRo in perioada dintre intrunirile Conventiei Nationale

i.1.    Consiliul Național se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea pentru ședințe extraordinare se face la solicitarea Președintelui partidului,

a cel puțin jumătate din președinții BPJ cu acordul BPJ respective, majoritatea membrilor PBN.

i.2.     Întrunirea trebuie anunțată cu minimum două zile calendaristice înainte de data convocării de către secretariatul PBN.

i.3.     Consiliul Național în funcție, la solicitarea BPN, stabilește cu cel putin 60 de zile

calendaristice:

 1. locul și data Convenției Naționale,
 2. durata desfășurării,
 3. numărul de delegați și invitați
 4. Componența nominală a Comisiei de Organizare a Convenției Naționale (COCN)

i.4.   Delegații la Convenția Națională incluși sunt delegații de drept și delegații aleși.

i.5.       Colegiul Director National (CDN)

i.5,1.   Colegiul Director National este organismul de conducere a activității PNRo în perioada dintre întrunirile Convenției Naționale.

 

i.5,2.   CDN se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea expresă a Președintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BPN, a mai mult de jumătate din membrii săi sau mai mult de jumătate dintre președinții BPJ

i.,5,3.   CDN este format din membrii BPN, președintii organizațiilor de nivel județean și trezorierul partidului.

i.5,4.   La întrunirile CDN participă de drept președinții CNSR, CA și CNRC, fșră drept de vot.

i.6,               Biroul Politic National (BPN)

i.6,1.   Biroul Politic National este organismal permanent de conducere a activității prtidului între două ședințe consecutive ale CDN.

 

Articolul 5. Structura Organizatorică Internă.

Organizaţiile teritoriale are PNRo sunt:

  1. Celulă de votare
 1. Formaţiunea de bază a structurii organizatorice a partidului este organizaţia Celulei de Votare, constituită pe teritoriul unei secţii de votare, delimitată şi definitivată de guvern şi poartă numărul acesteia.
 2. Pe teritoriul unei secţii de votare se constitue o celulă de votare cu minimum 10 membri;
 3. Celula de votare are, în principiu, atribuţii executive privind legătură directă şi constantă cu cetăţenii şi desfăşurarea în condiţii optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a campaniei electorale şi a alegerilor propriuzise din secţia de votare respectivă, fiind condusă de un Birou Politic Celular;
  1. Organizatia Locala
 1. Pe teritoriul fiecărei/fiecărui comune şi oraş, se constitue câte o organizaţie locală (OL) formată din totalitatea membrilor de partid, inregistrati in celulele de votare, conform prezentului Statut;
 1. Organizaţia locală (OL) îşi alege din rândurile membrilor ei un Comitet de Coordonare Local (CCL), care este organismul de decizie politică şi care se întruneşte trimestrial sau la chemarea Biroului Politic Local. Biroul Politic Local (BPL) este organul ei executiv şi pune în practică hotărârile CCL şi se întruneşte lunar;
 1. Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiilor locale sunt cele prevăzute în Regulamentul Organizaţiilor Locale Judeţene;
 2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, CCL adoptă hotărâri, iar BPL emite decizii;
  1. Organizația Județeană
 1. La nivelul fiecarui județ se constitue câte o organizație județeană, aceasta urmărind să aibă denumirea și statut de Filială, formată din toate organizațiile locale de pe teritoriul judetului respectiv.
 2. Activitatea dintr-o Filială se conduce de către un Comitet de Coordonare Județean (CCJ) care se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie și care alege un Birou Politic Judetean (BPJ) ce se întrunește săptămânal.
 • La nivelul Filialelor se constituie și functionează Colegiul Director Județean (CDJ), format din membrii BPJ, președinții organizațiilor locale de pe raza județului respectiv și primarii PNRo.
 1. CDJ se întrunește trimestial, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui BPJ sau a mai mult de jumătate din membrii BPJ.
 2. Atribuțiile și competențele, precum și modul concret în care se organizează, se desfașoară și se conduce activitatea Filialelor, sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare Locală și Județeană (ROLJ)
  1. Organizațiile din Afara Teritoriului Țării
 1. Cetăţenii români cu drept de vot, care au domiciuliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara graniţelor României pot să devină membrii ai partidului depunând adeziune scrisă organizaţiei PNRo din ţara în care îşi au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă. Adeziunea se depune personal, prin regular poştal service sau electronic. Depunerea adeziunii se face la sediul organizaţiilor locale sau organizaţia naţională a respectivei ţări sau direct la organizaţia centrală Diaspora din Bucureşti în lipsa uneia din ele;
 2. Organizaţia PNRo dintr-o ţară se asimilează cu organizaţia la nivel de judeţ şi îşi alege structurile în conformitate cu prezentul Statut; Definirea şi înfiinţarea unei Celule de Votare este la latitudinea Organizaţiei Naţionale Diaspora OND) din respectiva ţară;
 1. Organizaţiile din toate ţările formează Filiala Diaspora a PNRo (DPNRo);
 2. Atribuțiile, precum și modul concret în care se organizează, se desfașoară și se conduce activitatea organizației Diaspora sunt prevăzute în ROLJ.

 

Articolul 6. Reguli de Subordonare

 1. CCL şi CCJ se formează, iar PBL şi PBJ se aleg, o dată la patru ani, în perioada stabilită de Consiliul Naţional (CN) prin vot, prin modalităţi specifice, sau mai devreme, prin proceduri speciale, prevăzute în regulamente;
 2. Organizaţiile locale sunt subordonate direct CCL pe teritoriul căreia se află, iar între şedinţele acestuia, de BPL;
 • Filialele sunt subordonate CN, CDN, iar între şedinţele acestora Biroului Politic Naţional (BPN);
 1. Organizaţia dintr-o ţară se subordonează OND;
 2. Organizaţiile Naţionale Diaspora (OND) se subordonează Filialei Diasporei PNRo;
 3. Filiala Diasporei PNRo se subordonează CN, CDN, iar între şedinţele acestora Biroului Politic Naţional (BPN).

 

Articolul 7. Structura Organizatoriăa Națională.

La nivel national, PNRo, are urmatoarea structura organizatorică:

 1. Convenția Natională (CON)

i.1.   Convenția Natională (CON) este organismul suprem de conducere al PNRo, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Convenția Națională se intruneste o dată la fiecare patru ani calendaristici, la convocarea Consiliului Național (CN)

i.2.   Convenșia Națională este unica instanță care stabilește și aprobă linia politică generală a partidului, alege Moțiunea (M), președinții CNSR, CA si CNRC și adoptă Statutul sau schimbarea lui.

i.3.   Convenția Națională dezbate rapoartele CNSR, CA și CNRC precum și litigiile și alte

probleme de competența sa.

 1. Consiliul Național (CN)

ii.1.   Consiliul Național este organismal de conducere, decizie politică și organizatorică a

PNRo în perioada dintre întrunirile Convenției Naționale.

ii.2.   Consiliul Național se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea pentru ședințe extraordinare se face la solicitarea președintelui partidului, a cel puțin jumătate din președinții BPJ cu acordul BPJ respective, majoritatea membrilor PBN.

ii.3.     Intrunirea trebuie anunțată cu minimum de două zile calendaristice înainte de data

convocării de către secretariatul PBN.

ii.4.     Consiliul Național în funcție, la solicitarea BPN, stabilește cu cel puțin 60 de zile calendaristice:

 1. locul și data Convenției Naționale,
 2. durata desfășurării,
 3. numărul de delegați și invitați
 4. Componența nominală a Comisiei de Organizare a Convenției Naționale (COCN)

ii.5.   Delegații la Convenția Națională incluși sunt delegații de drept și delegații aleși în condițiile legii.

iii.       Colegiul Director Național (CDN)

iii.1.   Colegiul Director Național este organismul de conducere a activității PNRo în

perioada dintre țntrunirile Convenției Naționale

iii.2.   CDN se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar la convocarea expresă a președintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BPN, a mai mult de jumătate din membrii săi sau mai mult de jumătate dintre președinții BPJ

iii.3.   CDN este format din membrii BPN, președinții organizatiilor de nivel județean și trezorierul partidului.

iii.4.   La întrunirile CDN participă de drept președinții CNSR, CA și CNRC, fără drept de vot.

iv              Biroul Politic Național (BPN)

iv.1.   Biroul Politic Național este organismal permanent de conducere a activității partidului între doua ședințe consecutive ale Colegiului Director Național.

 

Articolul 8. Alegeri ale Organelor de Conducere la Nivel Național

Paragraf 1. Convenția Națională

 1. Convenţia Naţională este legal constituită dacă sunt prezenţi mai mult de două treimi din numărul delegaţilor desemnaţi
 2. Pe parcursul lucrărilor CON, se aleg prin vot al delegaţilor prezenţi:
 • motiunea, preşedintele partidului;
 • preşedintele CNSR;
 • preşedintele CA;
 • preşedintele CNRC.
 1. Pentru alegerile din CON se întocmesc patru buletine de vot în care se înscriu:
 • titlurile moţiunilor dezbătute şi numele liderilor acestora
 • candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNSR
 • candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CA
 • candidaţii pentru funcţia de preşedinte al CNRC
 1. Sunt declaraţi președinți ai CNSR, CA şi CNRC candidaţii cu cel mai mare număr de

voturi.

 1. Persoana care obţine majoritatea voturilor valabil exprimate, este declarat Preşedinte al PNRo. Cei 30 de membri ai grupului de promovare, including the lider, devin membrii ai CN.

Paragraf 2.   Convenţia Naţională Extraordinară

 1. În situaţii speciale se poate convoca o CON Extraordinară (CONE)
 2. CN poate convoca CONE prin votul majorităţii membrilor prezenţi, la cererea :
 • preşedintelui partidului;
 • majorităţii membrilor BPN, printr-o listă a lor cu semnături;
 • majorităţii preşedinţilor BPJ, cu acordul scris al BPL respective.
 1. Pentru CONE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CON. Toate aspectele organizatorice legale şi legate de convocarea şi desfăşurarea CONE, inclusiv posibilitatea depunerii de moţiuni, se stabilesc în CN care decide convocarea.

Paragraf 3. Consiliul National (CN)

 • Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
 1. adopta măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Convenţiei Naţională
 2. adopta şi aplică Programul de Guvernare, precum şi programele şi politicile locale ale partidului
 3. alege, prin vot cu majoritatea voturilor exprimate, candidatul PNR la funcţia de prim- ministru
 4. analizează activitatea BPN şi adoptă măsurile ce se impun
 5. analizează rapoartele BPN şi CDN privind activitatea parlamentară, guvernarea ţării precum şi cele referitoare la alte probleme majore actuale, adoptând măsurile ce se impun.
 6. aprobă propunerile BPN sau CDN privind politică electorală la nivel naţional, cu prilejul alegerilor locale, parlamentale sau prezidenţiale.
 7. aprobă, la propunerea BPN, prevederile prevăzute în competența sa în prezentul Statut.
 8. analizează informaţiile CNRC, CA şi ale CNSR , adoptând hotărârile sau instrucţiunile care devin obligatorii pentru BPN;
 9. hotărăşte asupra sancţiunilor de competenţă sa şi poate propune CON sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese de către CON.;
 10. alege prin vot, în prima şedinţa după ce CON a adoptat o moţiune, şi ori de câte ori este necesar, 4 prim-vicepreşedinţi, secretarul general, vicepreşedinţii, secretarii generali adjuncţi, secretarii executivi, membrii CNSR, CA şi CNRC;
 11. demite prin vot, pe orice membru al BPN, ales în CN, la propunerea preşedintelui partidului, a majorităţii membrilor BPN sau la propunerea a cel puţin o pătrime din preşedinţii BPJ cu acordul BPJ respective;
 12. valideava rezultatul alegerilor interne privind candidatul PNRo la funcţia de Preşedinte al României;
 13. convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Convenţia Naţională;
 14. modifică componența proprie, prin coptarea reprezentanţilor altor formaţiuni politice cu care PNRo încheie colabarari, afilieri sau fuziuni;
 15. aprobă sau anulează alianţe politice, electorale şi politică de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
 16. organizaţiile respective se constitue în scopul realizării şi promavarii de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru gruparea respectivă, care sunt puse în practica împreună cu structurile organizatorice ale partidului.
 17. organizaţiile respective adaptează în permanentă activităţile lor la direcţiile de

acţiune politică stabilite de Programul Politic al partidului.

 1. atribuie sau retrage calitatea de Preşedinte de Onoare sau membru de onoare al PNRo, la propunerea BPN.

 

Paragraf 3.   Componenta Consiliului Naţional.

Consiliul Naţional este format din:

 1. Membrii de drept:
 2. membrii CDN;
 3. miniştrii în exerciţiu membrii PNR sau membrii Guvernului Aternativa al PNR, după caz;
 4. reprezentanţii PNRo în Parlamentul României sau Parlamentul European;
 5. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene, Consilieri Locali, membrii ai PNRo, preşedinţii organizaţiilor interne ale partidului la nivel judeţean sau Diaspora;
 6. Membrii Grupului de promovare a Moţiunii câştigătoare precum şi persoanele desemnate de liderii moţiunilor respinse prin vot, care au obţinut peste 15% din voturi.
 7. Membrii CNSR,CA şi CNRC sunt invitaţi fără drept de vot. CN poate stabili prin vot prticiparea prin vot la reuniunile sale şi a altor persoane, la propunerea BPN, CNSR, CA sau CNRC, fără drept de vot

Paragraf 4. Convocarea Consiliului Naţional.

CN se reuneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar

 1. Convocatrea propriuzisă pentru şedinţele ordinare este făcută de BPN. Data de desfăşurare să nu depăşească mai mult de 15 zile la data calendaristică trimestrială. Pentru şedinţe extraordinare CN poate fi convocat la cererea:
 2. BPN, cu o majoritate de voturi ;
 3. Preşedintele partidului ;
 4. Cel puţin o treime din preşedinţii BPJ, cu acordul BPJ respective.
 5. Şedinţele ordinare ale CN se anunţă cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 2 zile înainte de dată convocării

 

Paragraf 5.   Colegiul Director Naţional (CDN).

Colegiul Director Naţional este organismul de conducere a activităţii PRNo în perioada dintre şedinţele CON şi este format din:

 • preşedinte, 4 vicepreşedinţi, 12 preşedinţi şi secretarul general BPN
 • preşedinţii organizaţiilor de nivel judetean.
 • trezorierul PNRo

 

 1. La reuniumile CDN participă de drept Preşedinţii CNSR, CA şi CNRC, fără drept de vot.
 2. CDN se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui partidului, mai mult de jumătate din membrii BPN sau jumătate din preşedinţii BPJ sau mai mult de jumătate din membrii CDN
 3. Atribuţiile Colegiul Director Naţional sunt:
 • aprobă acţiunile politice curente al partidului, precum şi modul de coordonare a programelor locale, propuse de BPN
 • aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BPN a politicii de alianţe a partidului după aprobarea lor de către CN
 • aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BPN
 • stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BPN
 • propune CN persoană desemnată de BPN pentru formarea Guvernului;
 • alege prin vot, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PNRo la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru
 • desemnează candidaţii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea

BPN.

 • analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BPN, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni.
 • poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală, luând decizii pe baza lor
 1. poate adopta propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în CON şi o transmite către CN.
  1. îndeplineşte orice sarcini atribuite de CN sau CON .
  2. aprobă sau nu, la propunerea BPN, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PNR .
 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, CDN, adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

 

Paragraf 6. Biroul Politic Naţional (BPN)

Este organismul executiv şi permanent de conducere a activităţii partidului între două sesiuni consecutive ale CDN.

BPN are următoarele atribuţii:

 1. organizează şi conduce întreaga activitate internă şi internaţională a partidului între două sesiuni ale CDN
 2. adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinirea deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional.
 3. analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea filialelor teritoriale dispunând măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei şi programelor politice ale partidului
 4. defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului şi le propune spre analiză şi aprobare CDN
 5. ratifică candidaturile pentru funcţiile eligibile din Camerele Parlamentului.
 6. monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun că reacţie la acţiunile acestora
 7. supune spre aprobarea CDN principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţa a CN, rezultatele negocierilor respective
 8. organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice precum şi organismele şi structurile administraţiilor locale şi ale societăţii civile.
 9. stabileşte tactică şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilor săi în autorităţile administraţiei publice centrale
 10. conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu

excepţia CDN, CN, CON, CNSR, CA şi CNRE

 1. concepe, coordonează şi propune CN modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale şi stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel naţional
 2. propune CDN candidatul partidului la funcţia de prim-ministru
 3. sancţionează membrii de partid cu funcţii alese sau numite în interiorul partidului său dobândite prin susţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CN şi CON.
 4. propune CDN candidaturile pentru alegerile parlamentare, primari ai municipiilor reşedinţe de judeţ, preşedinţi de Consilii Judeţene ;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare;
 6. elaborează cu consultarea CNSR, şi propune spre aprobarea CDN, regulamentul privind carieră politică şi Codul Etic.;
 7. pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, PBN adopta decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Paragraf 7. Componenta şi Structura Biroului Politic Naţional.

BPN este compus din:

  1. Preşedintele partidului
  2. 4 Prim-Vicepreşedinţi responsabili pentru următoarele secţii:
 1. Strategii politice
 2. Comunicare
 • Mediul de afaceri, societatea civilă
 1. Relaţii internaţionale
  1. Secretarul General
  2. Noua vicepreşedinţi, responsabili pentru următoarele departamente:
 1. Dept. pentru Strategii, Relaţii Politice şi Relaţii Internaţionale
 2. Dept. pentru Imagine, comunicare, Presă şi Purtător de Cuvânt
 3. Dept. Apărare şi Siguranţă Naţională, ordine Publică şi Siguranţă Cetăţenilor
 4. Dept. pentru Politici privind Justiţia şi Drepturi Cetăţeneşti
 5. Dept. pentru Buget şi Politici Fiscale, Economice şi Mediu de Afaceri
 6. Dept. pentru Politici în Sănătate, Educaţie, Infrastructură şi Transporturi
 7. Dept pentru Politici în Muncă, Familie şi Protecţie Socială
 8. Dept. pentru Politici în Agricultură, Dezvoltare Rurală
 9. Dept pentru Cultură, Culte şi Minorităţi
 10. Secretari generali Adjuncţi responsabili cu
 1. cancelaria
 2. activităţile electorale
 3. carieră politică a membrilor
 1. Secretari Executivi, rasponsabili pentru fiecare Departament existent

 

Articolul 8.   Alte Organizaţii ale PNRo:

PNRo pote constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acestea reunesc membrii grupaţi pe un criteriu specific:

 1. Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea CN, la propunerea BPN, şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către CN la propunerea BPN.
 2. Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PNRo
 3. Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg organizmele de conducere proprii la toate nivelele, coordonate de birourile politice respective ale nivelelor.
 4. Documentele programatice elaborate ale acestor organizaţii se supun aprobării CN.

 

Articolul 9. Moţiuni.

 1. Moţiunile sunt alternative ale programului partidului supuse aprobări CON:
 1. moţiune pentru conducerea partidului;
 2. moţiune pentru schimbarea Programului său și/sau a Statutului.
 1. Moţiunea câştigătoare devine acţiunea politică a partidului.
 2. Membrii care doresc să promoveze o moţiune trebuie să depună proiectul acesteia la Comisia de Organizare a Conventiei Nationale, (COCN), cu cel puţin 45 de zile înainte de desfăşurarea CON, însoţit de numele şi semnăturile a 30 de membri care formează grupul de promovare, precum şi numele liderul proiectului.
 3. Dezbaterea în COCN se face în termen de maximum 3 zile. În prezenţa a 3 reprezentanţi ai

grupului de promovare a moţiunii respective.

 1. Răspunsul COCN se prezintă liderului grupului în termen de 5 zile, în scris, specificându-se acceptarea sau respingerea moţiunii pentru dezbatere în CON.
 2. Dacă COCN nu accepta proiectul de moţiune, în cel mult 3 zile de la primirea răspunsului, liderul moţiunii poate face apel la CN, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şi să dea o soluţionare care rămâne definitivă.
 3. Moţiunile acceptate pot fi difuzate organizaţiilor judeţene prin liderul moţiunilor şi a grupului de promovare.
 4. BPJ organizează dezbateri asupra tuturor proiectelor de moţiune prezentate cu cel puţin 10 zile înaintea datei de desfăşurare a CON, invitând la dezbatere pe toţi membri Colegiului Director Judetean (CDJ), fără să fie necesară întrunirea majorităţii.
 5. Proiectele de moţiune sunt susţinute de cel puţin un membru din grupul de promovare.
 6. Cu cel puţin 7 zile înainte de data convocării CON, CDJ, întrunit statutar, se pronunţă prin vot pentru susţinerea uneia sau mai multor moţiuni.
 7. Susţinerea unei moţiuni se validează prin votul majoritar al celor prezenţi.
 8. Decizia se trimete în cel mult o zi la COCN.
 9. Un proiect de moţiune devine moţiune acceptată să se dezbata în CON dacă întruneşte susţinerea a cel puţi 10 CDJ.
 10. Liderii moţiunilor ce au întrunit susţinerea, transmit în scris la COCN, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a CON, lista cu numele a cel mult 5 purtători de cuvânt din grupul de promovare, care vor susţine moţiunea în cadrul dezbaterilor din cadrul CON.
 11. Dacă la termenul fixat la aliniatul c) din articolul 9, nu s-a depus nici un proiect de moţiune:
 1. funcţia de preşedinte PNRo rămâne valabilă de drept până la viitoarea CON.
 2. Programul şi Staturul PMRo rămâne valabil de drept până la viitoarea CON

 

Articolul10. Structura de Conducere a Partidului

La nivel naţional, PNRo are următoarele organisme de conducere:

  1. Convenţia Naţională (CON)
  2. Consiliul Naţional (CN)
  3. Colegiul Director Naţional (CDN)
  4. Biroul Politic Naţional (BPN)
 1. Convenţia Naţională (CON) este organismul suprem de conducere al PNRo, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 2. Convenţia Naţională este unică instanţa care stabileşte linia politică generală a partidului, alege Moţiunea (M) preşedinţii CNSR, CA şi CNRC şi adoptă Statutul
 3. Convenţia Naţională dezbate rapoartele CN, CNSR, CĂ şi CNRC precum şi litigiile şi alte probleme de competenţa să
 4. Convenţia Naţională se întruneşte o dată la fiecare patru ani, la convocarea Consiliului Naţional
 5. Consiliul Naţional în funcţie, la solicitarea BPN, stabileşte cu cel puţin 60 de zile următoarele:
  1. locul şi data Convenţiei Naţionale
  2. durata desfăşurării
  3. numărul de invitaţi şi delegaţi
  4. componentă nominală a Comisiei de Organizare a Convenţiei Naţionale (COCN)
  5. delegaţii la convenţie incluşi sunt delegaţii de drept şi delegaţii aleşi
 6. Fiecare CDJ alege numărul de delegaţi în conformitate cu normă de reprezentare stabilită de COCN;
 7. Alegerile în organizaţiile locale şi judeţene se vor organiza cu cel puţi 45 zile inaunte de dată CON.
 8. În situaţii speciale se poate convoca o CON Extraordinară (CONE). CN poate convoca CONE prin votul majorităţii membrilor prezenţi, la cererea :
  1. Preşedintelui partidului
  2. majorităţii membrilor BPN, printr-o listă a lor cu semnături
  3. majoritatea preşedinţilor BPJ, cu acordul scris al BPL respective
 9. Pentru CONE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CON. Toate aspectele organizatorice legale şi legate de convocarea şi desfăşurarea CONE, inclusiv posibilitatea depunerii de moţiuni, se stabilesc în CN care decide convocarea.
 10. Consiliul Naţional (CN) este organismul de conducere, decizie politică şi arganizatorică al PNRo în perioada dintre Convenţii Naţionale.
 11. CN adoptă hotărâri în prezenţa majorităţii membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate.
 12. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
  1. adopta măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Convenţiei Naţională
  2. adopta şi aplică Programul de Guvernare, precum şi programele şi politicile locale ale partidului
  3. alege, prin vot cu majoritatea voturilor exprimate, candidatul PNR la funcţia de prim-ministru
  4. analizează activitatea BPN şi adoptă măsurile ce se impun
  5. analizează rapoartele BPN şi CDN privind activitatea parlamentară, guvernarea ţării precum şi cele referitoare la alte probleme majore actuale, adoptând măsurile ce se impun.
  6. aprobă propunerile BPN sau CDN privind politică electorală la nivel naţional, cu prilejul alegerilor locale, parlamentale sau prezidenţiale.
  7. aprobă, la propunerea BPN, regulamentele prevăzute în competanta sa prin prezentul Statut
 • analizează informaţiile CNRC, CA şi ale CNSR, adoptând hotărârile sau instrucţiunile care devin obligatorii pentru BPN,
 1. hotărăşte asupra sancţiunilor de competenţa sa şi poate propune CON sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese de către CON.
  1. alege prin vot, în prima şedinţa după ce CON a adoptat o moţiune, şi ori de câte ori este necesar, 4 prim-vicepreşedinţi, secretarul general, vicepreşedinţii, secretarii generali adjuncţi, secretarii executivi membrii CNSR, CA şi CNRC.
  2. demite prin vot, pe orice membru al BPN, ales în CN, la propunerea preşedintelui partidului, a majorităţii membrilor BPN sau la propunerea a cel puţin o pătrime din preşedinţii BPJ cu acordul BPJ respective
  3. valideaza rezultatul alegerilor interne privind candidatul PNRo la funcţia de Preşedinte al României.
  4. convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Convenţia Naţională
  5. modifică componenta proprie, prin cooptarea reprezentanţilor altor formaţiuni
  6. politice cu care PNRo încheie colabarari, afilieri sau fuziuni
  7. aprobă sau anulează alianţe politice, electorale şi politică de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală
  8. atribuie sau retrage calitatea de Preşedinte de Onoare sau membru de onoare al PNRo, la propunerea BPN.

 

 1. Consiliul Naţional este format din:
  1. membri de drept:
  2. membrii CDN
  3. miniştrii în exerciţiu membrii PNRo sau membrii Guvernului Aternativa al PNRo, după caz
  4. reprezentanţii PNRo în Parlamentul României sau Parlamentul European
  5. preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Judeţene, Consilieri Locali, membrii ai

PNRo, preşedinţii organizaţiilor interne ale partidului la nivel judeţean sau Diaspora

  1. Membrii Grupului de promovare a Moţiunii câştigătoare precum şi persoanele desemnate de liderii moţiunilor respinse prin vot, care au obţinut peste 15% din voturi.
  2. Membrii CNSR, CA şi CNRC sunt invitaţi fără drept de vot ;
  3. CN poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale şi a altor persoane, la propunerea BPN, CNSR, CA sau CNRC, fără drept de vot
 1. Convocarea Consiliului Naţional se face semestrial sau ori de câte ori este necesar
 2. Convocatrea propriuzisa pentru şedinţele ordinare este făcută de BPN. Dată de desfăşurare să nu depăşească mai mult de 15 zile la data calendaristică trimestrială. Pentru şedinţe extraordinare CN poate fi convocat la cererea:
  1. BPN, cu o majoritate de voturi
  2. Preşedintele partidului
  3. cel puţin o treime din preşedinţii BPJ, cu acordul BPJ respective.
 3. Şedinţele ordinare ale CN se anunţă cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 2 zile înainte de dată convocării
 4. Colegiul Director Naţional este organismul de conducere a activităţii PRNo în perioada dintre şedinţele CON şi este format din:
  1. preşedintele, 4 vicepreşedinţi, 12 preşedinţi şi secretarul general BPN
  2. preşedinţii organizaţiilor de nivel judetean.
  3. trezorierul PNRo

 

 1. Atribuţiile Colegiul Director Naţional sunt:
 1. aprobă acţiunile politice curente al partidului, precum şi modul de coordonare a programelor locale, propuse de BPN
 2. aprobă iniţierea şi punerea în practică de către BPN a politicii de alianţe a partidului după aprobarea lor de către CN
 3. aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică
 4. pentru reprezentanţii partidului, la propunerea BPN
 5. stabileşte candidatul la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi pe cel la funcţia de preşedinte al Senatului, la propunerea BPN
 6. propune CN persoană desemnată de BPN pentru formarea Guvernului; alege prin vot, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii PNR la funcţiile de ministru şi cele asimilate funcţiei de ministru
 7. desemnează candidaţii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea BPN.
 8. analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BPN, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni.
 9. poate solicită rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern şi în administraţia publică centrală, luând decizii pe baza lor
 10. poate adopta propunerea de sancţionare a membrilor care ocupă funcţii alese în CON şi o transmite către CN
 11. îndeplineşte orice sarcini atribuite de CN sau CON
 12. aprobă sau nu, la propunerea BPN, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PNRo

 

Articolul 11. Biroul Politic Naţional (BPN)

 1. Funcţia şi Atribuţiile Biroului Politic Naţional: BPN este organismul executiv şi permanent de conducere a activităţii partidului între două sesiuni consecutive ale CDN
 2. Biroul Politic Naţional are următoarele atribuţii: organizează şi conduce întreaga activitate internă şi internaţională a partidului între două sesiuni ale CDN:
 1. adopta şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional.
 2. analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea filialelor teritoriale dispunând măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei şi programelor politice ale partidului
 • defineşte linia politică concretă şi priorităţile partidului şi le propune spre analiză şi aprobare CDN
 1. ratifica candidaturile pentru funcţiile eligibile din Camerele Parlamentului.
 2. monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se impun că reacţie la acţiunile acestora
 3. supune spre aprobarea CDN principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţii partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedinţă a CN, rezultatele negocierilor respective
 • organizează relaţiile cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice precum şi organismele şi structurile administraţiilor locale şi ale societăţii civile.
 • stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentanţilor săi în autorităţile administraţiei publice centrale
 1. conduce, îndruma şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţia CDN, CN, CON, CNSR, CA şi CNRE
 2. concepe, coordonează şi propune CN modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale şi stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel național
 3. propune CDN candidatul partidului la funcţia de prim-ministru
 • sancţionează membrii de partid cu funcţii alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin susţinerea partidului, cu excepţia celor aleşi în CN şi CON.
 • propune CDN candidaturile pentru alegerile parlamentare, primari ai municipiilor reşedinţe de judeţ, preşedinţi de Consilii Judeţene
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Stătut, putind întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligaţiilor sale statutare.
 1. elaborează cu consultarea CNSR, şi propune spre aprobarea CDN regulamentul privind cariera politică şi Codul Etic.
 1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, PBN adopta decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 2. BPN este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atribuţii specifice. Componenta şi organizarea acestui personal este determinată de BPL şi aprobată de fiecare CPL respectiv.
 3. După încheierea lucrărilor CON, în prima şedinţă a CN, se vor alege prin vot, 32

Prim-VicePresedinti, Secretarul General, VicePreşedinţii, Secretarii Executivi, Trezorierul şi membrii comisiilor CNSR, CA, şi CNRC:

 1. Candidaţii îşi depun cererile de candidatura la Preşedintele Partidului, cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa CA. Preşedintele trebuie să facă cunoscută lista candidaţilor către toate filialele cu cel puţin 5 zile înainte de sedința CA.
 2. Alegerea se face în ordine succesivă prin buletine de vot pentru fiecare funcţie. Candidaţii cu cele mai multe voturi sunt consideraţi câştigători.
 • Un membru poate candida succesiv la toate funcţiile supuse procesului de votare.
 1. Preşedintele partidului este răspunzător de respectarea şi aplicarea Statutului şi Programului partidului, păstrarea identităţii, unităţii şi imaginea lui.
 2. Preşedintele partidului exercita conducerea coordonează activităţile logistica la nivel naţional, prin următoarele competențe:
 1. urmăreşte respectarea Statutuli şi Programului partidului şi supune dezbaterii organelor competente neregularităţile observate.
 2. reprezintă partidul în mediul relaţiilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională
 • prezidează lucrările CON, CN, CDN, şi BPN
 1. face declaraţii în numele partidului, conduce negocierile purtate în numele partidului.
 2. urmăreşte punerea în aplicare şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hataririlor CN, CDN şi BPN
 3. pe motive susţinute, propune organismelor de decizie competente, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii în sistemul de conducere a partidului
 • coordonează activitatea Guvernului Alternativa, prezidează întrunirile conducerii partidului cu membrii Guvernului Executiv.
 • În imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, din motive obiective şi temporare, responsabilităţile acestei funcţii se încredinţează unui prim-vicepresedinte desemnat prin vot de BNP.
 1. Prim-Vicepresedintii partidului au următoarele competente:
 1. coordonează şi controlează activităţile corespunzătoare secţiilor pe care le conduce, urmăreşte punerea în practică a hotărârilor luate de organismele superioare.
 2. prezidează, prin desemnare de către preşedinte, şedinţele organizmelor din atribuţia lui
 • reprezintă partidul în manifestările oficiale interne şi externe în baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competentelor secţiilor pe care le conduce
 1. la desemnarea preşedintelui, îndeplineşte orice alte atribuţii cerute.
 1. Secretarul general coordonează activitatea practica de organizare şi funcţionare a partidului; răspunde de logistica sistemului de lucru şi informaţional, asigură interacţiunea dintre organismele de conducere şi execuţie la toate nivelele, răspunde de gestionarea patrimoniului partidului şi coordonează şi controlează activitatea secretarilor adjuncţi responsabili pe diferite secţii de activitate.
 2. Vicepreşedinţii coordonează şi sunt responsabili pentru activitatea departamentelor pe care le reprezintă; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul aferent respectivului departament.
 3. Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiale ale partidului.
 4. Biroul Politic Naţional se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea Preşedintelui sau a jumătăţii plus unul cel puţin din numărul membrilor BPN
 5. Şedinţele de lucru ale BPN se desfăşoară cu prezenţa majorităţii membrilor, sub conducerea Preşedintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unui prim-vicepresedinte desemnat de Preşedinte
 1. Deciziile BPN se adopta prin votul nominal al majorităţii membrilor prezenţi
 1. Organizarea şi funcţionarea BPN sunt prevăzute în regulamentul BPN.
 2. BPN poate solicita Comisiei Naţionale pentru Statut şi Regulamente să ia decizii în caz de

urgentă, inclusiv să suspende preşedintele, în conformitate cu Art. 10.

Articolul 12. Comisiile Naţionale:

Se înfiinţează următoarele Comisii Naţionale:

  1. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente (CNSR)
 1. Comisia Naţională pentru Stătut şi Regulamente (CNSR) este organismul suprem executiv răspunzător de menţinerea şi controlul identităţii politice a partidului.
 2. CNSR este compusă din 3 membri aleşi de CN cu un preşedinte ales de CON;
 3. Preşedintele CNSR nu poate avea nici o altă funcţie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi ai CNSR vor demisiona din orice funcţie de nivel naţional în partid în 10 zile de la alegere;
 4. CNSR propune CN, dacă considera necesar, modificarea Statutului.
 5. CNSR elaborează sau modifica regulamentele atribuite în competenţa sa de prezentul stătut şi verifică compatibilitatea lor cu statulul partidului.
 6. CNSR primeşte sesizări de la organisme ale partidului referitoare la neconcordante sau interpretări şi aplicarea prevederilor Statutului și a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluţia CNSR este prevalentă în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului în toate cazurile sesizate şi cu referinţă la cazuri similare viitoare.
 7. Solutioarea sesizărilor primite se dă în maxin de 30 de zile; hotărârea luată este definitivă.
 8. În prima reuniune după alegere, CNSR, alege un vicepreşedinte şi un secretar
 9. CNSR prezintă un raport la CON anual, şi ori de câte ori este necesar rapoarte
 1. CNSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BNP, CDN sau CN a problemelor care ţin de competenţa sa.
 1. CNSR poate lua deciziile executive de urgenţă de importanţă majoră în partid, cu aplicare imediată. Aceste decizii includ, dar nu sunt limitate la suspendarea preşedintelui, sau a altor persoane aflate în orice functie de partid, ce trebuiesc aprobate si validate de CN în termen de 30 zile.

 

Articolul 13. Curtea de Arbitraj (CA):

 1. Curtea de Arbitraj (CA) este instanţă supremă a partidului cu următoarele atribuţii cu privire

la:

 1. respectarea prevederilor Statutului şi ale Codului Etic.
 2. soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare
 • slolutionarea tuturor contestaţiilor care cad în competenţa sa de prezentul stătut.
 1. Curtea de Arbitraj este autoritatea pentru respectarea prevederilor Statutului. Precum şi a regulamentelor adoptate de organismele şi membrii partidului.
 2. Curtea de Arbitraj poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului, încălcări ale drepturilor membrilor partidului garantate de Statut sau încălcarea Codului de Etică de către membrii partidului.
 3. Dacă CA considera că o decizie, hotărâre ori anumite prevederi ale acestora sunt nestatutare, respectivele decizii, hotărâri sau prevederi nu mai sunt considerate pentru viitor, fiind considerate nule.
 4. CA decide în cazurile de încălcare a Statutului, dă sancţiuni şi rezolva contestaţii la sancţiuni, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
 5. CA este compusă dintr-un preşedinte ales de CON şi 4 membrii aleşi de CN;
 6. Preşedintele CA nu poate avea nici o altă funcţie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi,

inclusiv preşedintele vor demisiona din orice funcţie de nivel naţional în 10 zile de la alegere.

 1. În prima reuniune, CA alege, dintre membrii săi, 2 vicepreşedinţi responsabili pentru un departament diferit;
 2. CA prezintă un raport anual CON, sau ori de câte ori este nevoie, către CN;
 3. În urma oricărei contestaţii depuse, CA are la dispoziţie 30 de zile să decidă şi pronunţe decizia luată care este definitivă.
 4. Hotărârea CA poate fi atacată în termen de 10 zile la CN. În acest caz hotărârea CN este definitivă.

 

Articolul 14. Comisia Naţională de Revizie şi Cenzori (CNRC):

 

 1. Comisia Naţională de Rezerve şi Cenzori este organismul partidului răspunzător de controlul financiar intern al partidului.
 2. Controlează şi validează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, efectivitatea şi corectitudinea cheltuielilor în conformitate cu prevederile Statutului, acumularea şi întreţinerea patrimoniului partidului, orice alte activităţi economice şi financiale ale partidului, a activităţilor curente sau a campaniilor electorale;
 3. CNRC este compusă şi condusă de un preşedinte ales de CON şi 4 membri aleşi de CN la prima şedinţă;
 4. Preşedintele CNRC şi toţi membrii aleşi nu pot deţine o altă funcţie de nivel naţional în partid;
 5. Membrii aleşi ai CNRC vor demisiona din orice altă funcţie la nivel naţional din partid în termen de 10 zile de la alegere;
 6. În prima reuniune CNRC alege, dintre membrii săi, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar;
 7. CNRC prezintă un raport CON şi poate, oricând, solicita includerea pe ordinea de zi a BPN, CDN sau CN a problemelor care ţin de activitatea sa.

 

Articolul 15. Candidatura în PNRo

 

 1. Principiile esenţiale ale evaluării carierei membrilor partidului sunt constanta şi eficienta activităţii politice în partid şi competenţa personală.
 2. Orice membru poate candida, în condiţiile prezentului Stătut şi a regulamentelor, pentru orice funcţie din interiorul partidului, sau pentru funcţiile din afara lui, din administraţia centrală sau locală care se obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului, în funcţie de competențele individuale şi corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.
 3. Pentru a putea candida şi a fi sprijinit de partid, un membru trebuie să aibă un an de vechime minimum de activitate în partid
 4. Activitatea membrilor partidului este înregistrată şi monitorizată de către secretariatul fiecărei organism la nivel de filială în baza rapoartelor înaintate de aceştia şi verificării activităţii, precum şi pe baza cursurilor de formare organizate de partid.
 5. Orice membru poate contesta înscrierile în fişa de evidentă în faţa Biroului Politic sau al Comitetului de la nivelul respectiv.
 6. Evaluarea candidaturii oricărui membru pentru o funcţie se face în prezenta acestuia, pe baza fisei de evidentă.
 7. Candidatura pentru funcția de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect de moţiune.
 8. Orice membru al partidului poate candida la aceasta funcţie dacă:
  • – are o vechime în partid de cel puţin 3 ani sau este membru fondator
  • – depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune
  • – formează un grup de promovare format din 30 de persoane
  • – are susţinerea necesară pentru proiectul de promovare,conform prevederilor acestui Statut
  • – proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor prezentului Statut
 9. Candidatura pentru alte funcţii în partid
 10. Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi evaluare a candidaturilor sunt reglementate de prezentul Statut.
 11. În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprima deschis în conformitate cu prevederile Statutului şi ale legii partidelor politice
 12. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mină.
 13. Partidul Naţiunea Romana poate iniţia şi stabili forme de colaborare, asociere şi fuziune pe plan intern sau internaţional cu mişcări şi partide politice, asociaţii sau societăţi civile în interesul realizării unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri corespund Programului politic al partidului, cu hotărârile CON sau cu dispoziţiile şi principiile Constituţiei României şi principiile ordinei de drept.
 14. Celulele de muncă de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, studiu şi decizie

asupra strategiilor şi politicilor fundamentale ale partidului:

 

 1. Celulele de specialitate se formează la nivel local, acolo unde este justificată, precum şi la nivel judeţean şi naţional.
 2. Celulele de specialitate sunt formate din specialişti în domeniile pe care le acoperă, membrii ai partidului, precum şi din afara mediului lui.
 • Celulele de specialitate de la nivel naţional emit avize consultative pentru

canditatii la funcţiile vizate în guvern.

 1. Activitatea celulelor de specialitate este coordonata şi supravegheată de vice preşedinţi ai departamentelor din cadrul BPN
 2. Modelul de desfăşurare a activităţii în cadrul celulelor de specialitate este prezentat în regulamentul lor intern, aprobat de CN şi BPN.

 

Articolul 16. Patrimoniul şi veniturile partidului

 1. Sursele de finanţare ale partidului sunt:
  1. cotizaţiile membrilor partidului
  2. donaţii şi sponsorizări
 • venituri provenite din acticitati proprii
 1. subvenţii de la bugetul de statului
 2. orice alte surse permise şi în cadrul legii
 1. Operaţiunile bancare se efectuează prin conturi bancare, deschise potrivit legii, la bănci cu sediul în România sin se gestionează prin trezorierii
 2. Cotizaţia membrilor reprezintă suma anuală încasată de la membrii partidului înregistraţi în Registrul Naţional al Membrilor PNRo.
 3. Valoarea cotizaţiei este stabilită de BPN
 4. BPN are autoritatea să stabilească o cotizaţie anuală diferită de cea de la alin. 2, pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului său în administraţia publică locală şi centrala sau pentru parlamentari.
 5. BPN stabileşte o contrubutie financiară pentru filiale în baza unei evaluări
 6. Dovada platii cotizaţiei se face prin eliberarea unei chitanţe şi înregistrarea în fişa de evidentă, potrivit regulamentului privind evidenta membrilor.
 7. Donaţiile reprezintă sumele de bani sau bunuri şi servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.
 8. Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legale, sunt administrate de trezoreria partidului.
 9. Sunt considerate funcţii de conducere ale PNRo, funcţiile de preşedinte, prin-vicepresedinti, secretar general şi vicepreşedinţii ale organismelor de conducere naţionale sau filiale.
 10. Membrii PNRo care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi renumerati pentru activitatea lor.
 11. Patrimoniul PNRo este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea şa sau dobândite sub orice formă în condiţiile legale
 12. Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, trasmiterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac cu aprobarea trezoreriei partidului, în conformitate cu prevederile statutare şi legislaţia în vigoare.
 13. Filialele răspund de activitatea financiară, contabila şi patrimoniu prin intermediul Trezoreriei proprii.

 

Articolul 17. Dispoziţii finale.

 

 1. Regulamentele, modalităţile de lucru nespecificate în prezentul Stătut, precum şi alte reglementari speciale, vor fi aprobate de CN, la propunerea BPN sau alte organisme ale partidului.
 2. Partidul Naţiunea Română îşi încetează activitatea prin:
  1. autodizolvare, hotărâtă de CON cu vot majoritar;
  2. dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească;
 • constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile din Legea partidelor politice.